កម្ពុជាសុវណ្ណភូមិ

កម្ពុជាល្អស្រស់ប្រឹមប្រិយ                          គ្មានអ្វីផ្ទឹមបីប្រដូចប្រៀប

ប្រាសាទបុរាណតំណាងជាតិ                       ល្បីឮខ្ទរខ្ទាតពេញពសុធា ។

ក្បូរក្បាច់ចម្លាក់យ៉ាងរចនា                  ​​     មានរូបអប្សរារាំរេរា

ពាក្យម្គុជល្អគុណស្រស់សោភា                     ញញឹមពព្រាសមនារី ។

ឆ្លាក់ចារខ្លះបង្ហាញពីខ្មែរ                            ថាខ្លាំងពូកែមិនខ្ជាខ្ចី

កសាងប្រាសាទសព្វទិសទី                        ​គុណភាពគ្មានពីរលើសកល ។

ក្រៅពីប្រាសាទមានសិល្ប:                          យីកេបាសាក់ទុកបន្សល់ 

របាំរាំវង់ទន់តាមខ្យល់                                ល្វត់ល្វន់ទាញដល់ចិត្តទស្សនា ។

ស្រុកគេលាន់មាត់គ្រប់ៗគ្នា                        សម្បត្តិវប្បធម៍ពីដូនតា

ថាហ៊ានមុតមាំខ្លាំងអស្ចារ្យ                          អាចថែរក្សាកេរស្ថិតស្ថេរ ។

យើងជាកូនក្រោយត្រូវតាំងចិត្ត                 ក្លាហានយ៉ាងពិតមិនរារេ

ខំប្រឹងរក្សាដំណែលកេរ                                   មិនចុះចាញ់ទេស្មារតីខ្មែរ​ ។

Community Based Ecotourism

    Now a day Cambodia is a developing country in Asia. There are many tall buildings are starting to be born in Phnom Penh, the capital city. Everything has changed after a dark dream is gone and we won’t hope to see it again. Change is a new word has grown in my mind, when I came to Liger. Before I didn’t know what’s that mean? and how can I make a change? Throughout, many projects have happened since year 2 to 3, those were mirrors to reflect and open more space for the world to show me that “the outside is exuberant, but there are some issues still need a change. Even though, it is a big or small thing if we could make it’s different and better”.

 

Drawing by Vouchnea, Chan and Mealea

     Preah Vihear province is located in the north part of Cambodia and it’s a province given named by the temple (Prasat Preah Vihear). The place has a beautiful temple stand up high on the mountain with green scenery of nature surround. Besides, there are a lot of amazing ancient temples and interesting resorts. Though, there are also groups of indigenous communities. Bonkernphal village, Romtom commence, Rovieng district, Preah Vihear province is one of Kui indigenous communities.There are 236 Kui indigenous families (827 people) and most of the villagers are farmers. Therefore, the community has a protecting forest of 1891ha. The large area of forest, but only five villagers who volunteer to patrol in a forest called Protecting Forest Community Champan to stop all illegal action since 2006. Because of loving the nature they are working to protect their forest without think of salary. On the other hand, all of the families in the community are also facing some problem of living under the poverty line average annual income of $1,500 per family ($0.83/person/day). All of those issues in the community is a reason to make us want to create a Community Based Ecotourism in Bonkernphal village. Community-Based Ecotourism (CBET) is an activity that provides tourists involved with nature and interacts with villagers in the community.
     The work is starting to begin with research and explore with existing Community Based Ecotourism to comprehend and get some feedback from excerpt people about CBET. Before we….. 

Continue reading “Community Based Ecotourism”

New method

Solve this problem

What is the result of this problem?

23 * 31 =……………

I know that you could solve this problem if you have been learn. In math there are many way to solve problem. But before I show you how solve this problem into new method. I want to know what is your answer?…………………

After you finish!!

* Every times that you do this problem, we always solve the same way like picture

Today I will guide you new method and see will it show the same answer. You should get book and pencil for writing. Are you ready go!!

 • First, write the problem: 23 * 31= ☐ ☐ ☐   
 • Then take number two times with three. Do you get the answer! And write it down in the first box
 • Third, take number three time with one. Write it down in the third box and for the second box complete with zero number
 • Four, take number two times with one. Write the answer down somewhere on your paper
 • Fifth , take number three times with three and write the answer down somewhere on your paper
 • Sixth, you have to addition the result you got from 2 * 1 and 3 * 3 together.
 • Draw another new two boxes under the first and second box
 • Fill the answer you got from step sixth. The first digit into the first new box
 • Fill the second digit of the result from step six to the second new box
 • After you finish write them down. You have to add them together
 • Finally, the sum is the result for this problem.

What is your answer?……………..(if you get the same answer at the first time you did, which mean you have follow the instruction) Congratulation!!

Math usually have different way to solve problem. This is new method that I aim to share with you.

Tom Teav

     The novel story that all of citizen in Cambodia couldn’t forget of two main characters, which was voluntarism to died together under a big tree called Por cause of love and family. Tom Teav was a novel story written by Ngoun Som or Pykok Som in 1915. In khmer class we had independent time to choose a topic or read a book to research and after we will share all of those information in the class. I was interested to learn more about khmer novel of Tom Teav to know more does this khmer novel was nonfiction or fiction. All of the results were the same, there are still two reasons, though from a website of CambodiaCommunityday said “this was a nonfiction story happened in Longvek era and it also told from mouth to mouth of event happened in the story. Beside, that from our discussion in class, in this love story had showed about location, period, roles, and this had some parts is from the perspective of an author. So it should be a mix of fiction and nonfiction.

     Therefore, this story had written two times, which one more by Nou Kan in 1942, but both of those stories had the same goal of “ Nom Men Thom Cheang Neal” is Cake doesn’t bigger than a stuff to put it. Before daughters didn’t have rights to decide on what they wanted unless their parents agree with those ideas and them need to follow parents.

Wish

The poem that I wrote inspire from a book of Wish that written by Barbara O’Connor. A girl lived in Raleigh need to move from their parents to be stay at her aunt and uncle house at Colby. How does she feel to move far away from home? Everyday she always wish and hope one day it would come true. Though, a question is in a girl head, would it come true?

 • A girl named Charlie lived in Raleigh

The capital city of North Carolina

Used to lived with diamond family

How hard it is to imagine of broken piece

As time goes by, some pieces have gone

She made a wish everyday

Which’s hoping it will come true one.

 • Relocated to the bright color of sunshine grow in Colby

Green color with beautiful scenery of nature

Lived with Gus and Bertha

The room full of canning jars, Cinderella pillow, and everything is different

Love of this family have begin with sweet moment.

 • Though the mood of far away from house

Everything was dissimilar

All of the kids weren’t the same

Met a new person on the bus

Who wear glasses.

 • Howard was an intimate person never ever met

Kindness, Helpful, Positive, and Optimistic

The boy had a family that completely full of

Cheerfulness, twinkle, laughing, and playful.

 • Wishbone was one of wishes and a lovely boy

He loves Charlie no matter what

Follow, jump, flipping, sleeping on the floor

Mind of go back home was freezing.

 • On and on waiting to hear the phone ring from the other side

Thinking, Thinking, Waiting, Waiting

Have been stick into Charlie brain

Hoping, Hoping, Hoping

Wishing, Wishing, Wishing

Everything would back again.

 • Sometimes, she aims to give up

Comment from her from Howard inspire

Your dream will be true with truth.

 • One day an unexpected happens

All of the wish that she had made

Have come true with shining light of fantastic.

How to be Happy after make mistakes

       Mistakes are actions that go wrong or occasionally within an incident. Everyone makes mistakes and it usually happens in our lives. Learning to accept your misstep and fully comprehend why it happened as well as ways to fix it are good ways to change yourself and to not make the same mistake again. But how do you feel after you have made a mistake? Your emotions after doing wrong may be stressful, sorrowful, furious, and bored. Maybe you want to know ways that will help you to solve those problems. If you are facing all of those issues what would you do to solve the problem? Don’t worry, you are extremely lucky because this article can guide you on how to be Happy after you make a mistake. Read on to find some steps:

Learn from your misinterpretation

   Have you ever found yourself in the struggle situation and you are blaming yourself? “I shouldn’t do this again, if I didn’t say it he wouldn’t be angry with me.” Do not waste time to think about the past, but you should take them as an instructor. The good things that you can do are take a long breath and calm down. Then start to ask yourself thoughtful questions: What did I do? Why? If I were him/her how would I feel? What are the solutions? How could I solve it? After you have all of those questions, then start to answer them. You will be seeing the situation more clearly and think positively rather than blaming and putting stress on yourself, as a quote once said, “Always forgive, but never forgot. Learn from a mistake but never regret.” (Quoteistan.com) You should forgive the mistake, but you should also learn from it because it’s a lesson for your life. I can share one of my experiences where I made a mistake. A close friend of mine and I were sharing a story with each other and having fun together. One day she made a joke with me, but I didn’t feel well and took it seriously. Then we didn’t talk with each other for a whole day. Later on, I arrived home and sat alone in a quiet place to think about the situation. I was feeling sorry to her that she just aim to make a joke with me because of confusing it made our friendship break. Luckily, on the next day we met with each other to explain what happened yesterday. After the conversation, a bright smile on our faces started to grow with the sound of laughing. This is a great lesson that I learn from my mistake of friendship.

Inspire yourself

   When you fall down the first person who can support you is yourself. You shouldn’t blame yourself. No one is perfect and does things perfectly. What would you do when you are stressed? Additionally, if you find yourself in a  struggle, perhaps you could read inspiring stories, articles, listen to music, encouraging quotes, or write down things in your mind on paper. There are many actions, which help you to stand up with motivation and confidence. Mr, Jack Ma, an entrepreneur said, “ Never give up. Today is hard, Tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be Sunshine.” Today you make a mistake, but it doesn’t mean tomorrow you will still make the same mistake again. Encouraging  yourself is the best way to be empowered and to think more positively when moving forward.

Consultation with intimate person  

   Do you have any close friends or congenial people to discuss with a secret story and problems? Of course, I am sure at least you have one. Sometimes, when you struggle to think of something, the person who is near and empathetic, can help you to find a way to  walk out of a dark dream. You can have a conversation with them, telling them what is going wrong and showing your feelings. Listen to their advice or comment because frequently, they have experiences with things they did before. Thought, how do you feel when you talk to them? Sometimes, to start a conversation with that person you would feel so uncomfortable, but you might to express it out. If you are just keeping inside, it doesn’t make any change. Moreover, the person you talk with could give you some ideas and change your mind beside full words of stressful. The confidential person is a tour guide, which is willing to help and show you different roads or perspectives for you to think more. After the conversation, you would feel better than previously.

 

       Overall, the mistake is a coach that trains you to adapt with all things, they will happen in the future. It is similar to break an old bridge along the way you are walking if you tried to find what is going wrong. I’m very sure that you should figure out how to fix them. Also, this is the same as our mistakes, which we could explore them and assimilate to continue the journey. Besides that, supporting yourself when you face conflict is the best solution to make you feel more optimistic, calm, and encouraged to show that you shouldn’t give up because of the imperfection before. Especially, express your feelings and talk with someone is also a great technique because they could give you some feedback. Therefore, all of the reasons above are tips to make you happy after making a blunder. Remember, all of those steps could be your assistant to cooperation when you need them.

Works Cited:

 • “How to Recover after Making a Mistake.” How to Get over Making a Mistake | Self-Talk, and Self-Awareness | ReachOut Australia,
 • Morin, Amy. “5 Ways To Turn Your Mistake Into A Valuable Life Lesson.” Forbes, Magazine, 17 July 2017,  
 • “Benefits of Talking to Someone | Getting Help | ReachOut.com.” ReachOutcom Benefits of Talking to Someone Comments,     

 

 

Lightroom

      There are two types of lightroom, which are lightroom classic CC and lightroom CC. On the other hand the both of them are also different. Before there was a Lightroom classic CC is saving all of your work into your desktop and now there is a Lightroom CC is saving all of your project into the cloud. Thought, for my independent study I just started using Lightroom Classic CC because I want get to use with it and explore what tools are there and then I will start to learn more about the lightroom CC to see the different benefit both of them. In addition, I’m intrigued to this project because I could make edit with dissimilar color and style that you want those pictures to be. Sometimes, it could be show a lot of meaning throw pictures that have been edited. Besides that I was also learn how to use color to make photos look more interest than previously. By doing all of those worked I did some research and learn more from Youtube, which they have a short introduction about Lightroom Classic CC and explain some tools for the basics to begin edited. Therefore, some of the photo below is the first product after doing research to learn about Lightroom Classic CC.

 

 

Subsequently, I was learning more about Lightroom Classic CC by different website I was so joyful to get experience on how to use Lightroom Classic CC to edit photo and while I was using Lightroom Classic CC I like to play around by using different color and tools. Each photo has their own color, which is holding of different meaning and moods. 

What are different from List and Dictionary

     For this round we studied about new theme are list and dictionary. What do you think list mean? Do you have any example? List is the collection of item that have prepare in order and changeable. In the “list” we use the [ ] square bracket and we could also duplicated, which mean that we can repeat it again and again. For example:

Change item value

thislist = [“mango”, “jackfruit”, “coconut”]

print (thislist [1] )

jackfruit

The computer will print “ jackfruit” because if we count would start from one, two, and continues, but for computer begin with zero, one, two, ect. In the variable “print (thislist [1] ), which mean that we need a computer to print the fruit in the list is the first index. So the computer begin with zero with mango, first of jackfruit, and second is coconut.

Check if item exists

thislist = [“mango”, “jackfruit”, “coconut”]

if “mango” in thislist:

print ( “Yes, ‘mango’ is in the fruit list”)

For the check if item exists use to make sure does the stuff in fruit is the same as “if” variable ask like if “mango” in thislist:

print (“Yes, ‘mango’ is in the fruit list”)

So if the mango is in the fruit list the computer would print Yes, mango is in the fruit list. It could show us more that mango is already exist in the fruit list. Moreover, there is also the way to add more item into the list, which is call…

Add items insert

thislist = [“mango”, “coconut”, “orange”]

thislist.insert(2, “banana”)

print(thislist)

As you can see if we aim to add more item into the list of variable. First, we list down all of fruit list name, then in the thislist.insert (2, “ banana”) is show that you want to add banana into the variable fruit list, also we want the banana is in the second place. So we write number two in the parentheses near to banana to make it’s into the second place.

After we could get some idea about list and now I will share with you some information about the dictionary. Dictionary is different from list because it is the collection item that unordered and changeable, but there isn’t allow to duplicate and it use curly bracket { }. For example

In the box above is an example of dictionary. This is dissimilar to the list because in the dictionary we use the curly bracket beside parentheses. There is also brand, model, and year, which is called Key. Moreover, the Toyota, Prius, and 2017 is called Value. Mostly, we use dictionary to gather items that are  unordered and changeable.  

 

My Dream (English Literacy)

     As the time go on I was grow up and everything are changing. If I think back of some memories in the past, there was so funny. When I was 8 to 9 years old I wanted to learn English. One day my father bought me an English book. There are many pictures with word below. Frequently, I like to look at pictures and tried to read with Khmer caption near to each word, but it was actually very hard. Then I asked my father to taught me how read and spelling. He spend one hours to teach me one word with explaining, spelling, pronunciation, and translate. I was really appreciate to his patience and optimism because there were millions questions in my head, so I was actually following up from one question to other. After he spend an hour, then he told me to relax and eat dinner. I went out off a room walk straight to find my mother. My face as dust with rain fall down.  My mother asked “what happen to you?” I asked her back “how could I know how to read English and speak.” My mother​​ put her hand on my head with sweet word, which is “ Don’t worried kid, you would get success on your goals in the future, if you have a plan and try your best to fight problem. We would stand behind you to support and helping.” When my father saw me cried, so he told me that he would teach me again after dinner. I wipe tear with smile start on my face again. This is the most difficult problem that I was hard to find solution. Sometimes, when I saw some people speak English to foreigners I was wonder how did they remember all of vocabulary and understand.

     There are many struggles in the world, but it is also solution stay there to solve. Unless you start to stand up with confident and positive think. I am doing it to get on the top of my dream. As my father didn’t know a lot of English, but he tried to find many ways to assist with encouragement. Also, my mother is a person I could talk to if there are problems. Now all of advice that my parents told me it was real. I could write this story because​ I am learning English and success on my dream. I can speak, read, write and listen. This is the best result that I really expect.

Percentage

     Happy Round 4 it is so fast, I just finished writing portfolio math of round 3. From one day to one day in class we could learn a lot different lesson. This round we are studying about Percentage. The percentage is the rate, amount of number, and ratio that expressed as a fraction of 100. For example Express 45 to a percentage. What is the result?

     Percentage is an easy way to use because if you have a lot of number, which are contain many number, it is hard to understand and sometimes, it is unclear. This lesson also apply to our real life. When you are going for shopping some shop have discount poster like 15% off. After I study this unit nowadays I could have method to calculate to find price after they discount.